نیاز به کیفیت در قطعات ، اولین تقاضا برای تهیه تجهیزات آزمون و اندازه گیری می باشد
شرکت حرکت بلبرینگ ایمن در راستای اهداف خود جهت افزایش کیفیت محصولات ، آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون و همچنین آزمایشگاه های تست دوام و عملکرد را بر پایه دانش بنیان تاسیس نموده است.
مجموعه آزمایشگاه های این شرکت شامل آزمایشگاه های کالیبراسیون،آزمون و متالوگرافی می باشد که از  به روزترین تجهیزات تهیه شده است.
شرکت در خصوص همکاری با شرکت های بزرگی مانند سایپا ، ایران خودرو و …. همیشه در صدد استفاده از تجهیزات به روز بوده و کلیه دستگاه های آزمون بلبرینگ ها در مجموعه موجود می باشد.

دستگاه اندازه گیری سختی
در آزمایشگاه سختی سنجی سطوح قطعات عملیات حرارتی شده توسط دستگاه های سختی سنجی میکرو ویکرز و مایکروویکرز وبا هرم الماسه با زاویه ۱۳۶ درجه و سختی  راکول با الماسه مخروطی ۱۲۰ درجه اندازه گیری می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!