دستگاه تست لقی شعاعی و محوری و زاویه ای


نیاز به کیفیت در قطعات ، اولین تقاضا برای تهیه تجهیزات آزمون و اندازه گیری می باشد
شرکت حرکت بلبرینگ ایمن در راستای اهداف خود جهت افزایش کیفیت محصولات ، آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون و همچنین آزمایشگاه های تست دوام و عملکرد را بر پایه دانش بنیان تاسیس نموده است.
مجموعه آزمایشگاه های این شرکت شامل آزمایشگاه های کالیبراسیون،آزمون و متالوگرافی می باشد که از  به روزترین تجهیزات تهیه شده است.
شرکت در خصوص همکاری با شرکت های بزرگی مانند سایپا ، ایران خودرو و …. همیشه در صدد استفاده از تجهیزات به روز بوده و کلیه دستگاه های آزمون بلبرینگ ها در مجموعه موجود می باشد.

دستگاه تست لقی شعاعی و محوری و زاویه ای فاصله داخلی بین دو رینگ بلبرینگ را که نسبت به هم در جهت شعاعی یا در جهت محوری حرکت می‌کند لقی می گویند.

میزان لقی بسیار زیاد یا بسیار کم می تواند به طور قابل توجهی عواملی مانند گرما ، لرزش، نویز ، عمر و خستگی را تحت تاثیر قرار دهد که می‌توان با دستگاه های تست لقی میزان فاصله بین دو رینگ داخلی و خارجی را به دست آورد.

  • تجهیزات اندازه گیری پارامتر های بلبرینگ های شیار عمیق نظیر دستگاه اندازه گیری تعامد ، توازی ، گردی ، لقی ، لنگی ،
  • تجهیزات اندازه گیری ساچمه ها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!